SMLUVNÍ PODMÍNKY

TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY SE VZTAHUJÍ NA VŠECHNY ZÁVODY AKTIVITY TOUR

Pořadatelem a organizátorem (dále jen „organizátorem“) akcí Aktivity Tour je nezisková společnost Aktivity Tour z.s., se sídlem Tošovice 76, Odry, 742 35 IČ: 08691207, přičemž registrací účastníka dle těchto podmínek vzniká smluvní vztah mezi organizátorem a účastníkem akce, kterým může být jen osoba splňující předpoklady stanovené těmito smluvními podmínkami.

PLATNOST PODMÍNEK

Smluvní vztah vzniká registrací účastníka k jeho účasti na akci. Podmínky platné v době registrace účastníka se stávají součástí smlouvy mezi organizátorem a účastníkem. Organizátor si vyhrazuje právo měnit podmínky akce, jakož i pravidla akce, a to zejména s ohledem na bezpečnostní a organizační aspekty akce. Veškeré změny podmínek akce či pravidel akce Aktivity Tour budou zveřejněny na internetových stránkách akce – www.aktivitytour.cz

REGISTRACE

Účast na akci není nijak omezena. Osoby mladší 15 let se mohou zúčastnit akce pouze za doprovodu svých zákonných zástupců nebo musí mít na akci souhlas zákonného zástupce k jejich účasti, a to za přítomnosti jiné osoby starší 18 let. Ceny jsou zveřejněny na webových stránkách www.aktivitytour.cz Vstupenky na akci je možné zakoupit online na internetové stránce akce – www.aktivitytour.cz, a to po vyplnění povinné registrace účastníka nebo týmu, či na místě v den konání akce nebo na prodejních místech. Po odeslání objednávky má Plátce možnost využít službu ePlatba+, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. Plátce prostřednictvím internet bankingu odešle Platbu. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments a.s. Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb. Kapacita akce Aktivity Tour je omezená. Registrace učiněné po dosažení tohoto limitu nebudou přijaty.

ZRUŠENÍ REGISTRACE

Zaregistrovaný účastník, jenž se závodu nezúčastní, má nárok na vrácení registračního poplatku (startovného) do 14 dnů od registrace. Reklamace bude vyřízena na kontaktním emailu info@aktivitytour.cz. Peníze budou vráceny zpět na účet, z kterého byly odeslány do 7 pracovních dnů od odeslání mailu. Registrační poplatek bude navrácen všem účastníkům, bude-li zrušen celý závod. Účastník má také možnost svou registraci a startovací set přenechat jiné osobě.

PROHLÁŠENÍ O ZPROŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Organizátor má právo změnit plánovaný program nebo závod zrušit z důvodu živelní pohromy, z bezpečnostních důvodů, nebo pokud to bude požadováno oficiálním nařízením příslušných k tomu oprávněných orgánů státní správy či samosprávy. V takových případech nebude mít organizátor povinnost odškodnit účastníky za jakékoliv vzniklé škody. Vystoupení účinkujících je přímo závislé na smlouvě mezi účinkujícím a pořadatelem. Účinkující si vyhrazují právo na zrušení vystoupení ze zdravotních nebo jiných vážných důvodů. V tomto případě pořadatel neruší akci a nevrací vstupné. Organizátor není odpovědný za škody na majetku nebo finanční škody, které nejsou zaviněny nebo které nejsou způsobeny hrubým zanedbáním ze strany organizátora. Organizátor neodpovídá za zdravotní stav účastníků vyvolaný nebo způsobený účastí v závodě. Je povinností každého účastníka si před závodem nechat zkontrolovat svůj zdravotní stav a přečíst si veškeré informace poskytnuté organizátorem, zvláště pak informace zveřejněné na webových stránkách závodu.

OSOBNÍ ÚDAJE

Provedením registrace na akci uděluje účastník v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, bezplatný souhlas se zpracováním svých osobních údajů společnost Aktivity Tour z.s., se sídlem Tošovice 76, Odry, 742 35 IČ: 08691207, coby správci osobních údajů, a to za účelem vyhodnocení akce a zasílání informací o akci včetně dalších akcí organizovaných organizátorem, to vše na dobu neurčitou. Dále mohou být poskytnuté osobní údaje použity pro statistické účely. Takto předané osobní údaje nebudou zveřejněny. Účastník si je vědom toho, že má právo přístupu ke svým osobním údajům a další práva dle §§ 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb. Souhlas uděluje dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat. Účastník souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly v případě potřeby předány pro účely poskytnutí zdravotní péče poskytované v souvislosti s akcí. Provedením registrace do závodu uděluje účastník výslovný souhlas (licenci) organizátorovi s pořízením a použitím a šířením kdykoli do budoucna podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníka nebo jeho projevů osobní povahy pořízených v průběhu závodu nebo bezprostředně před ním či po něm (včetně akce probíhající po skončení závodu). Pořízené materiály mohou být použity kdykoli k vlastní propagaci organizátora akce, jakož i ke komerčním účelům, a to bez nároku účastníka na honorář. Účastník výslovně souhlasí s tím, že organizátor je oprávněn v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, užít bezplatně poskytnuté osobní údaje účastníka v médiích (včetně internetu a sociálních sítí), v propagačních a reklamních materiálech organizátora s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků závodu, to vše po dobu deseti let od ukončení závodu.

Provedením registrace do závodu uděluje účastník výslovný souhlas (licenci) organizátorovi s pořízením a použitím a šířením kdykoli do budoucna podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníka nebo jeho projevů osobní povahy pořízených v průběhu závodu nebo bezprostředně před ním či po něm (včetně akce probíhající po skončení závodu). Pořízené materiály mohou být použity kdykoli k vlastní propagaci
organizátora akce, jakož i ke komerčním účelům, a to bez nároku účastníka na honorář. Akce bude mj. zaznamenávána bezpilotním letounem. Účastník toto bere na vědomí a bude proto dbát zvýšené opatrnosti.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Akce se může zúčastnit jakákoli fyzická osoba, jejíž zdravotní stav účast na tomto typu závodu umožňuje. Účastník je povinen chovat se během akce tak, aby neohrozil sebe ani ostatní účastníky akce. Každý účastník nese plnou zodpovědnost za újmy způsobené na majetku, zdraví či pověsti ostatních. Osoby mladší 18-ti let vstupují na akci za doprovodu dospělého. Účastník je povinen dbát pokynů organizátora, bere na vědomí změny v čase a programu na základě
rozhodnutí organizátora. Každý účastník je povinen mít během akce sjednané zdravotní pojištění. Organizátor má právo vyloučit z akce účastníka na základě projevů nevhodného chování.

Registrace

už jen na místě před závodem..

Registrace na místě jsou bohužel bez nároku na výherní balíčky